gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Labklājības ministrijas
Sociālās iekļaušanas politikas departamenta
un dzimumu līdztiesības un sieviešu sabiedrisko organizāciju ikmēneša tikšanās

PROTOKOLS Nr.5

Norises vieta un laiks: Labklājības ministrijas (LM) Portretu zāle, 29.10.2008. 13:00.

Vada: E.Celmiņa, LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta (SIPD) direktores vietniece.

Piedalās: 

 • Jolanta Daugule, biedrība „Latvijas Lauku sieviešu apvienība";
 • Lilija Mārtinsone, biedrība „Laulības fonds";
 • Maiga Dzērvīte, biedrība „Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls".
 • Iluta Lāce, biedrība „Resursu centrs sievietēm „Marta"";
 • Inese Ruka, biedrība „Skalbes";
 • Edīte Kalniņa, biedrība „Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība".

Protokolē: K.Petermanis, LM SIPD Dzimumu līdztiesības nodaļas vadītājs.

Darba kārtībā:

1.  Par Dzimumu līdztiesības padomes darbības atjaunošanu (SIPD pārstāvis).

2. Par Eiropas Sieviešu lobija kampaņu sieviešu līdzdalības politikā veicināšanai (Maiga Dzērvīte, biedrība „Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls", biedrība „Resursu centrs sievietēm „Marta"").

3. Par LLSA aktivitātēm: projektu "Sieviete politikā" un konferenci „Mikrokredītam Latvijā 10 gadi"(Jolanta Daugule, biedrība „Latvijas Lauku sieviešu apvienība").

4. Par Labklājības ministrijas un nevalstiskā sektora sadarbības līguma projektu (SIPD pārstāvis).

5. Citi jautājumi.

Vienojas:

1. jautājums

 • Ņemot vērā radušos situāciju un sanāksmes dalībnieku sniegto informāciju, LM lems par tālāko Dzimumu līdztiesības padomes nolikuma virzību. Par lēmumu organizācijas tiks informētas nākamajā ikmēneša sanāksmē vai agrāk.
 • LM izvērtēs nepieciešamību lūgt informāciju Eiropas Sieviešu lobijam par tā pārstāvi Latvijā.

2. jautājums

 • I.Lāces sniegtā prezentācija par kampaņu tiks ievietota LM interneta lapā kā sanāksmē izskatīts materiāls.

4.jautājums

 • SIPD vēlreiz izsūtīs organizācijām e-pastu ar informāciju, ka LM interneta lapā ievietots līguma projekts, norādes par to, kam iesniegt komentārus un to iesniegšanas termiņu.

5.jautājums

 • SIPD lūdz biedrību „Resursu centrs sievietēm „Marta"" informēt ministriju par tās telpās 7.11.2008. notiekošo diskusiju par darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.
 • SIPD lūdz biedrības un nodibinājumus aizpildīt tām nosūtīto matricu par aktivitātēm dzimumu līdztiesības jomā, lai to varētu apkopotā veidā ievietot LM interneta lapā informācijas apmaiņas uzlabošanai starp ieinteresētajām pusēm.

Sanāksmi beidz plkst. 15.30

E.Celmiņa

K. Petermanis