gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Labklājības ministrijas
Sociālās iekļaušanas politikas departamenta
un dzimumu līdztiesības un sieviešu sabiedrisko organizāciju sanāksme

PROTOKOLS Nr.13

Norises vieta un laiks: Labklājības ministrijas (LM) 3.stāva zāle, 2010.gada 30.martā, plkst. 15:30

Vada: Elīna Celmiņa, LM Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vadītājas vietniece

Piedalās: 

LM pārstāvji:

Viktorija Boļšakova, LM Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākā referente;
Ina Elksne, LM Eiropas un juridisko lietu departamenta vecākā eksperte

Sabiedrisko organizāciju pārstāvji:

 • Laila Balga, Sieviešu tiesību institūts, „Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls" (LSOST);
 • Sandra Bērziņa, Latvijas sievietes zinātnē;
 • Inete Ielīte, LSOST;
 • Pārsla Eglīte, biedrība „Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība";
 • Rudīte Ķīse, Latvijas Biznesa un Profesionālo sieviešu asociācija;
 • Dace Paegle, Bērnu forums;
 • Marija Poča, Pieaugušo attīstības projekts;
 • Aija Tiviba, Biedrība „Dzīvesspēks";
 • Oksana Veselova, Sieviešu Tiesību institūts.

Protokolē: Gundega Rupenheite, LM Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente

Darba kārtībā:

1) Programmas vardarbības ģimenē mazināšanai 2008. - 2011.gadam 1.6. punkta īstenošana, I.Poudžiunas ierosinājums, V.Boļšakova, LM, BĢPD.

2) Stratēģija „ES 2020" un dzimumu līdztiesības aspekts stratēģijā. I. Ielīte, LSOST, I.Elksne, LM Eiropas lietu nodaļa.

3) Spānijas prezidentūras organizētā ES dzimumu līdztiesības ministru neformālā sanāksme, 25. - 26.marts, Spānija. E.Celmiņa LM VIPN.

4) Sievietes zinātnes karjerā dažādas Eiropas valstīs. Prezentācija  S.Bērziņa, Latvijas sievietes zinātnē.

5) Starptautiskās sieviešu dienas pasākumu rezultāti. L.Balgas ierosinājums, STI.

6) Eiropas Komisijas un Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla organizētais apaļais galds par nabadzību un vardarbību. L.Balgas ierosinājums (05.03.2010.), STI.

7) Eiropas Komisijas un Sieviešu tiesību institūta organizētā Gada balva 25 sievietēm - līderēm, pieņemšana Eiropas Savienības Mājā (08.03.2010.). L.Balgas ierosinājums, STI.

8) Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta darba programma 2010.gadam, I. Ielītes ierosinājms. E.Celmiņa, LM, VIPN.

9) ES Padomes secinājumu projekts par vardarbības pret sievieti izskaušanu Eiropas Savienībā. E.Celmiņa, LM,VIPN.

10) Eiropas Nabadzības apkarošanas gada - 2010 Resursu karte. I. Ielīte, LSOST.

11) Sieviešu dienas diskusijas Rezolūcija (īstenošanas instrumenti u.c.). I. Ielīte, LSOST.

12) Citi jautājumi.

1) jautājums

Dalībnieki pieņem zināšanai V.Boļšakovas sniegto informāciju par Programmas vardarbības ģimenē mazināšanai 2008. - 2011.gadam 1.6. punkta īstenošanas gaitu.

1.6. punkts paredz izvērtēt, vai nepieciešams izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu efektīvu ar vardarbību ģimenē saistīto problēmu risināšanu. Tā kā vardarbība ģimenē normatīvajos aktos nav definēta, šobrīd ir grūti precīzi noteikt to personu loku, kas var ciest no vardarbības ģimenē, jo vardarbība ģimenē nav izdalīta kā atsevišķi sodāmais noziegums,

nav paredzēta atbildība par vardarbību ģimenē, par to var saukt pie atbildības tikai izvērtējot sekas - miesas bojājumus. Ministrija izstrādā priekšlikumus grozījumiem Krimināllikumā, Kriminālprocesa likumā, Latvijas Administrātīvo pārkāpumu kodeksā un Civilprocesa likumā, lai normatīvajos aktos iekļautu vardarbības ģimenē definīciju, paredzētu līdzekļus cietušo efektīvai aizsardzībai, paredzētu adekvātus sodus par vardarbību ģimenē un rehabilitāciju vardarbības veicējiem. 

Papildus V.Boļšakova informē klātesošos, ka latviešu valodā līdz šim, lai izteiktu angļu valodas terminu „domestic violence", visbiežāk lietots termins „vardarbība ģimenē". Tomēr norāda, ka arī angļu valodā nav ne terminoloģiskas, ne juridiskas, ne politiskas vienprātības par labāko terminu, lai apzīmētu vardarbību (fizisku un seksuālu, iespējams, arī citu veidu) ar radniecības, juridiskām, emocionālām vai citām noturīgām saitēm saistītu personu starpā, kā arī izteiktu šīs vardarbības atšķirības no citiem vardarbības veidiem un uzsvētu upura īpaši augsto neaizsargātību pret varmāku. Šī iemesla dēļ nereti tiek lietoti tādi termini kā „intimate partner violence", „violence in close relationship", „violence against women",gender based violence" u.c. Tādēļ, plānojot juridiski saistoša vardarbības jēdziena ieviešanu Latvijas normatīvajos aktos, noteicošā loma ir tiesību sistēmas īpatnībām un mērķim, ko atbildīgās iestādes vēlas sasniegt.

Eiropas padomes Konvencijas projektā par prevenciju un cīņu pret vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē tiek piedāvāta šāda definīcija: „„Vardarbība ģimenē" nozīmē jebkuru fiziskas, seksuālas vai psiholoģiskās vardarbības aktu, kas notiek ģimenē vai mājsaimniecībā vai jebkurās citās intīmajās attiecībās, neatkarīgi no tā, vai vainīgais dzīvo vai ir dzīvojis kopīgā mājsaimniecībā ar upuri" (2(b).pants).

I.Ielīte aicina LM savlaicīgi veidot darba grupu nākamās programmas Vardarbības novēršanai izstrādei.

E.Celmiņa atbild, ka LM jebkurā gadījumā veidos šādu darba grupu un aicinās arī sabiedriskās organizācijas izteikt viedokli un piedalīties jaunās programma izstrādē.

2) jautājums

I.Elksne informē par ES-2020 stratēģijas izstrādi. Stratēģija koncentrējās uz trim prioritātēm:

1) ekonomika, balstīta uz zināšanām un inovācijām;

2) ilgtspējīga attīstība (zaļāka un konkurētspējīgāka ekonomika);

3) iekļaujoša attīstība (sociālā un teritoriālā kohēzija).

Atbilstoši 2010.gada marta Eiropadomē nolemtajam ES-2020 stratēģija paredz līdz 2020.gadam sasniegt 75% nodarbinātības līmeni gan sievietēm, gan vīriešiem. Iekļaujošas sabiedrības jomā paredzēts koncentrēties uz nabadzības samazināšanu, savukārt izglītības jomā - pievērsties no skolas atbirušo samazināšanai un augstāko izglītību ieguvušo īpatsvara palielināšanai, taču konkrēti mērķi šajās jomās tiks noteikti 2010. gada jūnija Eiropadomē.

I.Elksne uzsver, ka katrai dalībvalstij būs jānosaka savi mērķi, tai skaitā - būs iespēja iekļaut dzimumu aspektu nacionālā līmeņa programmā.

I.Ielīte uzsver nepieciešamību iesaistīties nacionālās programmas izstrādē un iekļaut dzimuma perspektīvu visās jomās.

E.Celmiņa aicina sekot līdzi ES-2020 nacionālā līmenī un atgādina, ka drīzumā izveidotā Dzimumu līdztiesības komiteja varētu kalpot kā instruments, lai veicinātu dzimuma aspektu iestrādi Latvijas programmā.

3) jautājums

E.Celmiņa informē par  Spānijas prezidentūras organizēto ES dzimumu līdztiesības ministru neformālo sanāksmi un konferenci „Dzimumu līdztiesība kā pamats ekonomiskai izaugsmei un nodarbinātībai" Valensijā, Spānijā. Galvenais akcents konferencē  likts uz nodarbinātības dažādiem aspektiem, dzimumu līdztiesības integrētās pieejas īstenošanu budžeta veidošanā (gender budgeting), kā arī nepieciešamību integrēt dzimuma aspektu ES-2020 stratēģijā. Liela uzmanība veltīta sieviešu uzņēmējdarbības veicināšanai ES.

4) jautājums

Sanāksmes dalībnieki pieņem zināšanai S.Bērziņas prezentāciju par darba vietu pielāgošanu sievietēm zinātnē.

Dalībnieki jautā S.Bērziņai par Latviju un sievietēm zinātnē - vai ir statistikas dati un kāda ir situācija? S.Bērziņa atbild, ka ir dati un uz nākamo sanāksmi varētu prezentēt šos datus.

5) jautājums

Vienojas:

5., 6., 7., jautājumu skatīt kopā

Klātesošie pieņem zināšanai L.Balgas sniegto informāciju par trim pasākumiem, proti, - Starptautiskās sieviešu dienas pasākumu, Eiropas Komisijas un Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla organizēto apaļo galdu par nabadzību un vardarbību, kā arī Eiropas Komisijas un Sieviešu tiesību institūta organizēto Gada balvu 25 sievietēm - līderēm.

8) jautājums

Vienojas:

Darba kārtības 8. un 9. punktu izskatīt nākamajā sanāksmē.

10) jautājums

I. Ielīte informē par Eiropas Nabadzības apkarošanas gada - 2010 Resursu karti. Informācija par Resursu karti drīzumā tiks izsūtīta iesaistītajām organizācijām.

Citi jautājumi

I. Ielīte informē , ka  26.martā tika izsludināta Dzimumu līdztiesības balva, kurai pieteikt var politiķus, tai skaitā pašvaldības politiķus u.c. 17.jūnijā notiks svinīga balvas pasniegšana Saeimas plenārsēdē, Sarkanajā zālē.

Nolemj:

Nākamā sanāksme 25.maijā, plkst.: 15:30.

Sanāksmi beidz plkst. 17:30.

E.Celmiņa

G.Rupenheite