gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Labklājības ministrijas
Sociālās iekļaušanas politikas departamenta
un dzimumu līdztiesības un sieviešu sabiedrisko organizāciju ikmēneša tikšanās

PROTOKOLS Nr.9 

Norises vieta un laiks: Labklājības ministrijas (LM) Portretu zāle, 30.09.2009. 10:30.

Vada: Sandra Baltiņa, LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta (SIPD) direktore.

Piedalās: 

LM pārstāvji:

 • Elīna Celmiņa, LM SIPD Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas un dzimumu līdztiesības nodaļas vadošā referente;
 • Ilze Dūmiņa, LM SIPD Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas un dzimumu līdztiesības nodaļas vecākā referente;
 • Inese Ruža, LM Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta (SPSPD) Sociālo pakalpojumu organizācijas nodaļas vecākā referente;
 • Ilze Zvīdriņa, LM Darba departamenta (DD) Darba tirgus politikas nodaļas vadītāja.

Sabiedrisko organizāciju pārstāvji:

 • Laila Balga, Sieviešu tiesību institūts, „Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls" (LSOST);
 • Dace Beināre, LSOST, biedrība „Skalbes".
 • Pārsla Eglīte, biedrība „Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība";
 • Inete Ielīte, LSOST, biedrība „Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība", biedrība „Latvijas Bērnu forums";
 • Gunta Kelle, LSOST, IMKA Latvija;
 • Ilze Laine, Latvijas sieviešu invalīdu asociācija „Aspazija";
 • Daina Mežecka, Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā;
 • Inta Poudžiunas, Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs;
 • Alla Spruģevica, Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs. 

Protokolē: Gundega Rupenheite, LM SIPD Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas un dzimumu līdztiesības nodaļas vecākā referente

Darba kārtībā:

1) Informācija par aktīvo nodarbinātības pasākumu „Apmācība pie darba devēja (pašvaldības) darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai" jeb "100 latnieku programma", I.Zvīdriņa, LM DD Darba tirgus politikas nodaļas vadītāja.

2) Informācija par vardarbības upuru rehabilitāciju 2010.gadā, I.Ruža, LM SPSPD (D.Beināres Biedrības „Skalbes" ierosinājums).

3) Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta aktualitātes (SIPD pārstāvis).

4) Funkciju deleģēšana,  I. Ielītes (LSOST) ierosinājums.

5) Eiropas gads cīņai ar nabadzību un sociālo atstumtību (2010), I.Ielītes (LSOST) ierosinājums.

6) Dzimumu līdztiesības padomes likvidācija, I.Ielītes (LSOST) ierosinājums.

7) Informācija par izmaiņām dzīvības apdrošināšanas jomā no š.g. 1.oktobra saistībā ar  Padomes 2004.gada 13.decembra direktīvas 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu  pārņemšanu un Ministru kabineta noteikumiem „Noteikumi par  atšķirīgas attieksmes izmantošanu apdrošināšanas prēmijas un apdrošināšanas atlīdzības noteikšanā", L.Balgas (Sieviešu tiesību institūts) ierosinājums.

8) Citi jautājumi. 

Vienojas:

Sanāksmes dalībnieki bez iebildumiem akceptē darba kārtību.

1) jautājums

 • Sanāksmes dalībnieki pieņem zināšanai I.Zvīdriņas prezentāciju par „100 latnieku programmu", uzsverot, ka šis aktīvais nodarbinātības pasākums pēc būtības ir sociālais pabalsts vai aktivitāte, kas tiek ieviesta krīžu skartās valstīs. Šobrīd cilvēku atsaucība ir ļoti liela.
 • Vienlaicīgi I.Zvīdriņa informē par projektu Eiropas Sociālā fonda ietvaros „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai", kurā varētu integrēt sabiedrisko organizāciju priekšlikumus.

Nolemj:

 • I.Zvīdriņa nosūtīs dzimumu līdztiesības jomas sabiedriskajām organizācijām Sadarbības līgumu starp pašvaldību un sadarbības partneri par darba praktizēšanas nodrošināšanu  projektu priekšlikumu sniegšanai līdz 09.10. 2009.
 • Ievietot I.Zvīdriņas prezentāciju LM mājas lapāpdf.gif - 641 B.

2) jautājums

 • I.Ruža informē, ka saskaņā ar 2009.gada 7.maija grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā ar 2010.g. bērnam, kurš cietis no vardarbības sociālo rehabilitāciju par valsts budžeta līdzekļiem sniegs Latvijas Bērnu fonds (LBF), ņemot vērā reģionālo principu. Nepieciešamības gadījumā LBF normatīvajos aktos par publisko iepirkumu noteiktajā kārtībā izvēlēsies sociālās rehabilitācijas iestādes, kas tiesīgas sniegt sociālo rehabilitācijas kursu un slēgs ar iestādēm līgumus par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu. Plānots, ka par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu personai lems LBF. Vienlaicīgi I.Ruža atgādina, ka Ministru kabineta noteikumi ar plānotajiem grozījumiem pakalpojuma nodrošināšanā tiks izsludināti š.g. 8.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē un sabiedriskajām organizācijām būs iespēja sniegt atzinumus par šo noteikumu projektu. Šobrīd nav zināms kopējais finansējums šī pakalpojuma nodrošināšanā, turklāt, no vardarbības cietušo pilngadīgo personu sociālā rehabilitācija un vardarbību veikušu personas sociālā rehabilitācija tiks uzsākta tikai no 2011.gada 1.janvāra
 • D.Beināre (Biedrība „Skalbes") pauž neizpratni par bijušās Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas praksi, slēdzot līgumus ar privātpersonām (piemēram, psihologiem), nevis ar organizācijām par pakalpojumu sniegšanu.

Nolemj:

 • Uz nākamo SIPD un sabiedrisko organizāciju tikšanos uzaicināt K.Petermani no LM Bērnu un ģimenes politikas nodaļas, lai pastāstītu par pašvaldību dienas krīžu centriem, t.i. - vai tie joprojām darbojas, kādēļ par psihologu pakalpojumiem neslēdz līgumu ar sabiedriskajām organizācijām, bet algo privātpersonas u.c.
 • LM informēs dzimumu līdztiesības jomas sabiedriskās organizācijas par citām programmām, kā par iespēju iesaistīties to izstrādē un tālākā attīstībā.

3) jautājums

 • Dalībnieki pieņem zināšanai SIPD sniegto informāciju par Eiropas Dzimumu līdztiesības Institūta (Institūta) darbību, aktualitātēm un struktūru, kā arī to, ka no Latvijas Institūta ekspertu forumam ir nominētas divas pārstāves - I.Ielīte ( LSOST) un kā aizvietotāja - neatkarīgā eksperte, juriste D.Kavasa. Plānots, ka Institūts savu darbību Viļņā uzsāks ar 2010.gada janvāri (šobrīd tas darbojas pagaidu mītnē Briselē). 

Nolemj: E.Celmiņa kā Institūta valdes locekle, tiklīdz saņems informāciju par turpmākajām Institūta brīvajām vakancēm, pārsūtīs tās visām dzimumu līdztiesības sabiedriskajām organizācijām un reizē nosūtīs arī Institūta uzbūves shēmupdf.gif - 641 B.

4) jautājums

 • Sanāksmes dalībnieki pieņem zināšanai I.Ielītes viedokli par ilgstošo sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanas un funkciju nodošanu nevalstiskajam sektoram un par to, ka būtu nepieciešams veidot darba grupu, lai veicinātu sociālo pakalpojumu nodošanu NVO.
 • S.Baltiņa atgādina, ka šī šobrīd ir pašvaldības funkcija, kas nostiprināta likumdošanā un lai šo funkciju nodotu nevalstiskajam sektoram, būtu nepieciešamas izmaiņas likumdošanā.

5) jautājums

 • Sanāksmes dalībnieki pieņem zināšanai S.Baltiņas sniegto informāciju par SIPD veiktajām darbībām, izstrādājot programmu Eiropas gada cīņai ar nabadzību un sociālo atstumtību (2010) ieviešanai.
 • I.Ielīte informē par LSOST veiktajām iniciatīvām, plānotajām aktivitātēm un iespējamiem sponsoriem programmas Eiropas gada cīņai ar nabadzību un sociālo atstumtību (2010) ieviešanai.
 • S.Baltiņa informē, ka iepriekš minētā programma tiks nosūtīta saskaņošanai tām ministrijām un sociālajiem partneriem, kuri ir minēti programmā kā sadarbības partneri.

Nolemj:

 • I.Dūmiņa (SIPD) nosūtīs LM programmas  Eiropas gada cīņai ar nabadzību un sociālo atstumtību (2010) ieviešanai projektu sanāksmes dalībniekiem.
 • I.Ielīte nosūtīs visiem  LSOST precizēto  programmas Eiropas gada cīņai ar nabadzību un sociālo atstumtību (2010) ieviešanai aktivitāšu plānu un finansējumu aprēķinu.
 • LM informēs un iesaistīts sociālos partnerus, LSOST strādās pie līdzekļu piesaistes un plašāka NVO un citu atbalstītāju loka izveides.

6) jautājums

 • LM informē par Dzimumu līdztiesības padomes (Padome) izveidošanas, atjaunošanas mēģinājumu un likvidēšanas vēsturi, kā rezultātā š.g. 3.spetembrī Valsts sekretāru sanāksmē tika uzsaukts Ministru kabineta noteikumu projekts par Padomes likvidēšanu. Līdz 21.spetembrim bija iespēja sniegt atzinumus par šo noteikumu projektu. Saņemti divi iebildumi - no Latvijas Pašvaldību savienības un no Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienības. E.Celmiņa informē, ka drīzumā izsūtīs saskaņošanai visām iesaistījām institūcijām izziņu ar pamatojumu par iebildumu ņemšanu vai neņemšanu vērā.
 • I.Ielīte uzskata, ka Padomi tomēr būtu jāatjauno un tai jābūt izveidotai ar Ministru kabineta rīkojumu, kas piešķirtu dzimumu līdztiesības jautājumiem lielāku nozīmi un ietekmi, nevis piemēram, ar LM rīkojumu izveidotai struktūrai.

7) jautājums

 • LM izskaidro radušos situāciju saistībā ar izmaiņām dzīvības apdrošināšanas jomā no š.g. 1.oktobra, kas izriet no Padomes 2004.gada 13.decembra direktīvas 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu pārņemšanu un Ministru kabineta noteikumiem „Noteikumi par atšķirīgas attieksmes izmantošanu apdrošināšanas prēmijas un apdrošināšanas atlīdzības noteikšanā". LM uzsver, ka izņēmumi apdrošināšanā ir pieļaujami, ja kādā no jomām ir būtiski atšķirīgi rādītāji vīriešiem un sievietēm kā tas Latvijā dzīves ilguma ziņā ir sievietēm un vīriešiem (vīriešiem - apmēram par 10 gadiem īsāks mūžs). Līdz ar to Latvijā dzīvības apdrošināšanā ir pieļaujama atšķirīga attieksme apdrošināšanas prēmiju un atlīdzības lieluma noteikšanai. Dzimums kā faktors ir pieļaujams tikai dzīvības apdrošināšanā.

Nolemj: Uz kādu no nākamajām sanāksmēm uzaicināt apdrošināšanas jomas pārstāvi, lai sīkāk izskaidrotu pamatojumu, kādēļ dzīvības apdrošināšanas jomā dzimums ir pieļaujams kā noteicošais faktors. 

Citi jautājumi.

Nolemj: Nākamo SIPD un dzimumu līdztiesības un sieviešu sabiedrisko organizāciju sanāksmi rīkot š.g. 28. oktobrī, plkst.10:30. 

Sanāksmi beidz plkst. 13:00

S.Baltiņa

 

                                                                                                            G.Rupenheite