gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

 Labklājības ministrijas Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas
tikšanās ar personu ar invaliditāti intereses pārstāvošo biedrību pārstāvjiem

Protokols Nr.16

Vieta: Rīgā, Cilvēku ar invaliditāti informācijas un vides pieejamības centrā „VAR", Kr.Valdemāra ielā 38

Laiks: 2010.gada 8.septembrī plkst. 12.00

Sanāksmi vada: L.Kauliņa Bandere - Labklājības ministrijas Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vadītājas vietniece

Dalībnieki:

A.Bolis - Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons" pārstāvis,
A. Pavlins
  - Latvijas Nedzirdīgo Savienības valdes priekšsēdētājs,
D.Veinberga -
Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas „Sustento" pārstāve,
E.Zariņš
- Latvijas Neredzīgo biedrības priekšsēdētājs,
I.LeimaneVeldmeijere -
Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „Zelda" direktore,
I.Porhomenko -
Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons" pārstāve,
I.Šatkovska-
Fonda „Jūnijs" cilvēkiem ar kustību traucējumiem valdes priekšsēdētāja,
I.Šķestere -
Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi" valdes priekšsēdētāja,
J.Strebkovs -
Labklājības ministrijas Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākais referents,
L.Laube -
Latvijas Invalīdu biedrības priekšsēdētāja.

Protokolē:

M.Dzelzskalns - LM konsultants invalīdu vienlīdzīgu iespēju jautājumos

Darba kārtībā:

Informācija par Invaliditātes likumam pakārtoto MK noteikumu projektu virzību.

L.Kauliņa Bandere - izsaka pateicību biedrībām par aktīvu iesaistīšanos un priekšlikumu sniegšanu ANO konvencijas „ Par personu ar invaliditāti tiesībām" pamatnostādņu izstrādes gaitā un darbību rīcībspējas darba grupā, kā rezultātā sagatavots ziņojums Tieslietu ministrijai. Informē par diskriminācijas novēršanas darba grupu, kur tiek apgūta starptautiskā prakse attiecībā uz Diskriminācijas novēršanas likumiem un diskutēts par Diskriminācijas novēršanas jumta likuma izstrādi. Informē par  Invaliditātes likumam pakārtoto MK noteikumu projektiem: „Noteikumi, kādā personai ar invaliditāti, kurai konstatēta dziļa funkcionālo spēju ierobežojuma pakāpe, sedz kredīta procentus mājokļa pielāgošanai"; „Invalīda apliecības paraugs un tās izsniegšanas un uzskaites kārtība"

J.Strebkovs informē par Invaliditātes likumam pakārtoto MK noteikumu projektiem:

1. „Kārtība, kādā personas saņem asistenta pakalpojumu un nosacījumi pakalpojuma piešķiršanai"

Izstrāde šobrīd pārtraukta, jo līdz 2013.gadam asistentu pakalpojumu piešķirs tikai redzes invalīdam.

2. „Kārtība, kādā persona ar I grupas redzes invaliditāti, kura nesaņem valsts pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, saņem asistenta pakalpojumu, pakalpojuma piešķiršanas kārtība un tā saņemšanas nosacījumi"

22.07. izsludināti VSS. Izvērtēti atzinumi un veikti precizējumi projektā, sagatavota izziņa, kas 3.09. nosūtīta atzinumu sniegušajām institūcijām saskaņošanai. MK noteikumu projekts ievietots Labklājības ministrijas mājas lapā.

Noteikumu projektā tiek paredzēts, ka asistenta pakalpojumu personai ar invaliditāti varēs sniegt viņa izvēlēta persona. Prioritāri pakalpojumu varēs saņemt tās personas, kuras mācās vai strādā un ir sociāli aktīvas. Pakalpojuma maksimālais apjoms tiek paredzēts 10 stundas nedēļā vienai personai, kur stundas likme tiek paredzēta 1,2 LVL. Aprēķinātais nepieciešamais finansējums 2011.gadā ir 548 000 LVL.

I.Šatkovska - norāda, ka 10 stundu nedēļas limits ir nepietiekošs, lai nodrošinātu asistenta pakalpojumu, jo darbinieks-asistents nespēs vienas dienas laikā apkalpot 4 personas, sniedzot katrai 2 stundu pakalpojumu, lai iegūtu 8 stundu darba dienu, kā arī jārēķina patērētais laiks un līdzekļi, ko darbinieks patērēs, lai ar transportu nokļūtu līdz personai. Nebūs iespējams atrast darbiniekus šai profesijai. Norāda, ka nedrīkst diskriminēt personas piešķirot prioritāri pakalpojumu sociāli aktīviem klientiem, jo pretējā gadījumā klienti, kuri šobrīd nav sociāli aktīvi, tādi nekad nekļūs.

L.Kauliņa Bandere - informē, ka sociālā dienesta pienākums būs apzināt klientu vēlmes un izvērtēt pakalpojuma nepieciešamību. Norāda, ka noteikumu projekts ir saskaņots ar LNB un atzinīgi novērtēts. Protams 10 stundu daudzums nedēļā pakalpojumam ir nepietiekošs, bet, ņemot vērā, ka par darbinieku varēs tikt algots personas radinieks vai cita viņa izvēlēta persona, jāatzīst, ka darbinieks-asistents varētu būt vienā ģimenē vai tuvumā dzīvojoša persona.

A.Pavlins - interesējas kāpēc netiek pakalpojuma sniegšanai nodrošinātas tiesības LNB un LNS.

L.Kauliņa Bandere - informē, ka minētie MK noteikumi tiks izdoti pamatojoties uz Invaliditātes likumu, kas nosaka kārtību, ka asistentu pakalpojums personām ar redzes invaliditāti tiek deleģēts pašvaldībām.

Surdotulku - asistentu pakalpojuma sniegšanas kārtība tiks izstrādāta, pieaicinot LNS.

I.Šatkovska - norāda, ka pārāk ilgs laiks ir 30 dienas pakalpojuma nepieciešamības novērtēšanai, kā arī pauž viedokli, ka pakalpojums jāpiešķir personai ierodoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisiju (VDEĀK) un tā piešķiršanai jāizmanto Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administratīvie resursi.

A.Pavlins - iebilst un norāda, ka 30 dienas pakalpojuma nepieciešamības novērtēšanai ir apmierinošs termiņš.

J.Strebkovs - informē, ka VDEĀK nosaka personām redzes invaliditātes pirmo grupu, bet pakalpojuma nepieciešamība tiks noteikta individuālajā rehabilitācijas plānā un atbilstoši tam sociālajā dienestā nodrošināta.

Pieņemts zināšanai:

Informācija par Invaliditātes likumam pakārtoto MK noteikumu projektu virzību.

 

Sanāksmi slēdz 13.00

LM VIPN vadītājas vietniece                                     L.Kauliņa Bandere

Protokolēja:                                                                  M.Dzelzskalns