gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

 Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta
tikšanās ar personu ar invaliditāti intereses pārstāvošo biedrību pārstāvjiem

Protokols Nr.8

Vieta: Rīgā, Skolas ielā 28, Labklājības ministrija (turpmāk - LM), sētas māja, 11.kabinets

Laiks: 2008.gada 12.decembrī no plkst. 10.00 līdz 12.00

Sanāksmi vada:

S.Baltiņa - LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta (SIPD) direktore.

Dalībnieki:

A.Gaile - LM SIPD direktora vietniece;
I.Vanovska -
LM SIPD Invalīdu vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vadītāja;
D.Mauliņa -
LM Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu departamenta Sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja; 
I.Erdmane -
Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktores vietniece;
E. Zariņš
   - Latvijas Neredzīgo biedrības valdes priekšsēdētājs;
I.Šķestere
- Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas „Sustento" pārstāve;
I.Leimane-Veldmeijere
- resursu centra cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem „Zelda" direktore;
I.Šatkovska
- Fonda „Jūnijs" cilvēkiem ar kustību traucējumiem valdes priekšsēdētāja;
G.Mačukāns
- Rīgas invalīdu biedrības "Možums" priekšsēdētājs;
J.Liepiņš -
Latvijas invalīdu biedrības pārstāvis;
M.Dzelzskalns -
Invalīdu lietu nacionālās padomes sekretārs.

 Darba kārtība:

Nr.

Tēma

Ziņotājs

1.

Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) informācija, kas saistīta ar automašīnas aprīkošanas pakalpojuma izmaksām un kvalitātes rādītājiem un SPSPD  viedoklis par auto pielāgošanas pakalpojuma sistēmas pilnveidošanu valstī (iepriekšējās sanāksmes protokols).

 

SIVA pārstāvis

LM Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta pārstāvis

2.

SIVA apmācības programma un sadzīves jautājumi, kas skar tos invalīdus, kuri pārvietojas ratiņkrēslā un tur mācās

 

SIVA pārstāvis

I.Šatkovska Fonda "Jūnijs" cilvēkiem ar kustību traucējumiem

valdes priekšsēdētāja

 

3.

ANO konvencijas Par personu ar invaliditāti tiesībām ratifikācijas sagatavošanas procesa gaita

 

LM SIPD Invalīdu vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vadītāja I.Vanovska

 

4.

Citi jautājumi.

LM SIP

1.Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) informācija, kas saistīta ar automašīnas aprīkošanas pakalpojuma izmaksām un kvalitātes rādītājiem un SPSPD  viedoklis par auto pielāgošanas pakalpojuma sistēmas pilnveidošanu valstī.

Informē:  I.Erdmane,D.Mauliņa

Izsakās: I.Šatkovska,G.Mačukāns,S.Baltiņa,M.Dzelzskalns

Nolēma:

M.Dzelzskalnam sadarbībā ar LM SPSPD Sociālās rehabilitācijas nodaļu sagatavot vēstuli CSDD ar lūgumu izskaidrot pirmās kategorijas pārbūves veida (pielāgošana vadītājam invalīdam/aprīkojuma demontāža) un minētās pārbūves ekspertīzes kārtību atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 17.augusta noteikumiem Nr.725.

2.SIVA apmācības programma un sadzīves jautājumi, kas skar tos invalīdus, kuri pārvietojas ratiņkrēslā un tur mācās.

Informē: I.Erdmane

Nākamā mācību gadā redzes invalīdi varēs apgūt datu ievadīšanas operatora profesiju, bet 2010.gadā-masiera profesiju.

Izsakās:G.Mačukāns,I.Šatkovska,E.Zariņš,S.Baltiņa

Nolēma:

1. Fondam „Jūnijs" cilvēkiem ar kustību traucējumiem nosūtīt informāciju ar problēmjautājumiem un konkrētiem sūdzību gadījumiem SIVA direktores vietniecei I.Erdmanei izskatīšanai.

3. ANO konvencijas Par personu ar invaliditāti tiesībām ratifikācijas sagatavošanas procesa gaita.

Informē:  I.Vanovska

Izsakās:I.Leimane-Veldmeijere,I.Šķestere,E.Zariņš,S.Baltiņa

Pieņemts zināšanai:

ANO konvencijas Par personu ar invaliditāti tiesībām ratifikācijas sagatavošanas procesa gaita.

4. Citi jautājumi.

Informē: M.Dzelzskalns

1. Invalīdu pārvadātāju automašīnas tiek sertificētas atbilstoši transporta līdzekļu sertifikācijas noteikumiem, kuros ir atsauce uz ANO noteikumiem, ka ratiņkrēsliem ir jābūt fiksētiem, tos piesprādzējot. Šobrīd tiek veikti grozījumi Ceļu satiksmes noteikumos, kur iespējams iekļaut prasību, arī pārvadājot invalīdus, piesprādzēt ar drošības jostu.

2. Pirmās grupas redzes invalīdi varēs sākt izmantot invalīdu stāvvietas orientējoši 2009.gada februārī.

Izsakās:I.Šatkovska,S.Baltiņa,

Informē:I.šatkovska,G.Mačukāns

2. VA „Tehnisko palīglīdzekļu centrs"(TPC) darbiniekus nav iespējams sazvanīt un interneta mājas lapā iesnieguma formu nepieciešams pārveidot Microsoft Word formātā, lai to klientiem būtu vieglāk lietot.

Nolēma:

1.M.Dzelzskalnam sagatvot priekšlikumu grozījumiem Ceļu satiksmes noteikumos, lai iekļautu prasību, arī pārvadājot invalīdus, piesprādzēt ar drošības jostu.

2.M.Dzelzskalnam sazināties ar VA „TPC" direktori un noskaidrot iespējas atrisināt NVO sanāksmē diskutētās problēmas.

Sanāksmi slēdz 12.00

LM SIPD direktore                                                       S.Baltiņa

Protokolēja:                                                                  M.Dzelzskalns