gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Labklājības ministrijas valsts sekretāra tikšanās ar nevalstisko organizāciju, kuras pārstāv personu ar invaliditāti intereses sanāksmes

Protokols Nr.3

Sanāksme notiek Labklājības ministrijā 17.martā plkst. 15.00

Piedalās:

L. Laube Latvijas invalīdu biedrības priekšsēdētaja;

E. Zariņš   Latvijas Neredzīgo biedrības priekšsēdētājs;

G.Mačukāns Rīgas invalīdu biedrības "Možums" priekšsēdētājs;

I.Šatkovska Fonda "Jūnijs"cilvēkiem ar kustību traucējumiem priekšsēdētāja;

I.Balodis Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons" prezidents;

B. Siliņa Sabiedriskās organizācijas "Gaismas stars" priekšsēdētāja;

I. Šķestere Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "Sustento";

I.Rulle Sabiedriskās organizācijas cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem „Saule" priekšsēdētāja;

A.Pavlins Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents;

R.Beinarovičs Valsts sekretārs;

S. Baltiņa  Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore;

J.Strebkovs SIPD Invalīdu vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vadītāja vietnieks;

L. Kauliņa - Bandere  SIPD Invalīdu vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļa;

M. Dzelzskalns ILNP sekretārs. 

Diskutējamie jautājumi:

1.Invaliditātes likuma projekts.

2. Labklājības ministrijas un nevalstisko organizāciju( NVO) savstarpējās sadarbības veicināšana.

R.Beinarovičs iepazīstas ar sanāksmes dalībniekiem. Informē par invaliditātes likuma projekta virzības gaitu un pauž ministrijas nostāju prioritāri virzīt parakstīšanai ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. 

S.Baltiņa informē, ka priekšlikumu iesniegšanas laiks Invaliditātes likuma projektam (turpmāk - likuma projekts) ir pagarināts līdz 2. jūnijam un LM  izveidota darba grupa, kas strādā pie MK noteikumu projekta, kas saistīts ar asistentu pakalpojuma nodrošināšanu, kā arī precizējumu sniegšanas likuma projektā.

R.Beinarovičs jautā par klātesošo attieksmi saistībā ar likuma projekta priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu. 

Sanāksmes dalībnieki atbalsta minēto termiņa pagarinājumu.

I.Balodis ierosina likuma projektā iekļaut galvenos principus saistībā ar ANO konvenciju, papalašināt likuma mērķi, kā arī iekļaut valsts un pašvaldību atbildības un kompetences.

I.Šatkovska norāda, ka likumā nepieciešams iekļaut visas jomas, kas saistītas ar invalīdiem citos likumos, lai veidotu vienu likumu, ja tas nav iespējams, ievietot atsauces uz citiem likumiem, lai cilvēkiem ar invaliditāti būtu iespējams orientēties viņiem saistošā likumdošanā. Ierosina likuma projektā iekļaut rehabilitācijas pasākumus, kas virzīti uz esošām personām ar invaliditāti, nevis tikai personām ar draudošu invaliditāti.

E.Zariņš ierosina atšifrēt likuma projekta 11.panta 6.apkšpunktu, uzskaitot visus citos normatīvajos aktos minētos atbalsta pasākumus.

I.Šatkovska ierosina uz nākošo sanāksmi pieaicināt juristu. 

R.Beinarovičs ierosina mēneša laikā sanāksmes dalībniekiem vienoties par būtiskām nepieciešamajām izmaiņām likuma projektā. Savukārt viņš pārrunās ar Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāju A.Barču, cik daudz precizējumus vēl ir tiesības veikt. Lūdz S.Baltiņai sadarbībā ar I.Balodi izstrādāt nepieciešamās izmaiņas likuma projektā un izsūtīt saskaņošanai visiem sanāksmes dalībniekiem. Nākošo tikšanos organizēt 18.aprillī plkst.10.00. R.Beinarovičs apsola šajā sanāksmē piedalīties.

Sanāksmes dalībnieki atbalsta minēto priekšlikumu. 

I.Šatkovska informē, ka no 1.janvāra ieviesto īpašo kopšanas pabalstu pieaugušajiem invalīdiem Rīgas sociālais dienests skaita personas ienākumos un līdz ar to persona vairs nav maznodrošināta un nesaņem citus sociālās palīdzības veidus Uzskata, ka nepieciešams veikt grozījumus normatīvajos aktos, lai šādu situāciju nepieļautu. Ierosina minētā kopšanas pabalsta palielināšanu no 1. jūnija, sakarā ar to, ka ir izveidojies līdzekļu uzkrājums saistībā ar plānotajiem līdzekļiem šim pabalstam. Norāda, ka invalīdu pensijas apmērs strādājošiem invalīdiem netiek pārrēķināts, kā tas ir vecuma pensionāriem.

R.Beinarovičs informē, ka tiks veidota augsta līmeņa speciālistu darba grupa ar uzdevumu analizēt esošos valsts sociālos pabalstus un to attīstību nākotnē, kurus administrē Labklājības ministrija. Ierosina šajā darba grupā iekļaut pārstāvi no NVO. 

Sanāksmes dalībnieki ierosina un vienojas deleģēt I.Rulli darbam minētajā darba grupā.

R.Beinarovičs ierosina diskusiju par sadarbības memoranda noslēgšanu starp Labklājības ministriju un lielākajām NVO, kuras pārstāv cilvēku ar invaliditāti intereses.

G.Mačukāns neatbalsta memoranda noslēgšanu, lai nerastu privilēģijas kādai konkrētai organizācijai.

I.Šatkovska norāda, ka Labklājības ministrijai ir jāsadarbojas ar visām organizācijām, kuras izsaka šādu vēlēšanos un īpašs memorands tam nav nepieciešams.

I.Balodis pauž viedokli, ka šāds memorands ir nepieciešams, bet tam ir jābūt atvērtam, lai ikviena organizācija var nākotnē tam pievienoties. 

Sanāksmi vadīja:                                                     R.Beinarovičs

Protokolēja:                                                            M.Dzelzskalns