gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta
tikšanās ar personu ar invaliditāti intereses pārstāvošo biedrību pārstāvjiem
 

Protokols Nr.9 

Vieta: Rīgā, Skolas ielā 28, Labklājības ministrija (turpmāk - LM), sētas māja, 11.kabinets

Laiks: 2009.gada 30.janvārī no plkst. 10.00 līdz 13.00 

Sanāksmi vada:

S.Baltiņa - LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta (SIPD) direktore.

Dalībnieki:

A.Gaile - LM SIPD direktora vietniece;
E. Zariņš   - Latvijas Neredzīgo biedrības valdes priekšsēdētājs;
G.Mačukāns - Rīgas invalīdu biedrības "Možums" priekšsēdētājs;
I.Banceviča - LM Ministres biroja vadītāja;
I.Balodis - Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons" prezidents;                                                          I.Leimane-Veldmeijere - resursu centra cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem „Zelda" direktore;
I.Šatkovska - Fonda „Jūnijs" cilvēkiem ar kustību traucējumiem valdes priekšsēdētāja;                                                                                                                                                                              
J.Liepiņš - Latvijas invalīdu biedrības pārstāvis;
L.Rožāne - Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras pakalpojumu metodikas nodaļas vecākā metodiķe;
L.Kauliņa-Bendere - LM SIPD Invalīdu vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente;
M.Dzelzskalns - Invalīdu lietu nacionālās padomes sekretārs.
Z.Lasmane - LM SIPD Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas nodaļas vecākā referente.

Darba kārtība: 

Nr.

Tēma

Ziņotājs

1.

Nodarbinātības valsts aģentūras(NVA)  Karjeras pakalpojumu departamenta informācija, par pasākumiem personu ar invaliditāti interešu jomā 2009.g. pirmajā pusgadā. Izvirzītie mērķi un gaidāmie rezultāti.

 

Karjeras pakalpojumu metodikas nodaļas vecākā metodiķe Leontīna Rožāne

I.Šatkovska Fonda "Jūnijs" cilvēkiem ar kustību traucējumiem valdes priekšsēdētāja

2.

 

 

Diskusija par Invalīdu lietu nacionālās padomes

darbības uzlabošanu.

LM SIPD, NVO pārstāvji

3.

Citi jautājumi.

 

LM SIPD, NVO pārstāvji

1. Nodarbinātības valsts aģentūras(NVA) Karjeras pakalpojumu departamenta informācija, par pasākumiem personu ar invaliditāti interešu jomā 2009.g. pirmajā pusgadā. Izvirzītie mērķi un gaidāmie rezultāti.

L.Rožāne informē par piedāvātajiem karjeras pakalpojumu veidiem personām ar invaliditāti 2009.gadā: individuālas karjeras konsultācijas, individuālas diagnosticējošas karjeras konsultācijas, individuālas pašnoteikšanās karjeras konsultācijas, individuālas psihaloga konsultācijas, grupas karjeras konsultācijas, semināri, lekcijas, psiholoģiskās saskarsmes treniņi u.c. izstrādāts ieteicamo un nevēlamo profesiju saraksts personām ar dažāda veida invaliditāti. Konsultācijas iespējams saņemt arī elektroniski. Informācija pieejama NVA interneta mājas lapā „www.nva.gov.lv. Patreizējās ekonomiskās situācijas apstākļos netiek nodrošināts nedzirdīgām personām zīmju valodas tulks. 2008.gadā sniegti pakalpojumi 67900 personām, no kurām 2308 personām ar invaliditāti. 

Izsakās: I.Šatkovska, G.Mačukāns, S.Baltiņa, I.Banceviča, I.Balodis, E. Zariņš,   M.Dzelzskalns

Jāsecina, ka nav iespējams uzzināt statistiku pa invaliditātes veidiem: redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumi, cik personām ar minētajiem invaliditātes veidiem sniegti NVA Karjeras pakalpojumu departamenta pakalpojumi. Nepieciešama sasaiste starp karjeras izvēles konsultācijām un darbā iekārtošanos. I.Šatkovska un G.Mačukāns atzīmē, ka daudzas NVA filiāles nav pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Apmācības kursi pārsvarā notiek cilvēkiem ar kustību traucējumiem nepieejamās telpās. E.Zariņš atzīmē, ka neredzīgām personām bez asistenta ir ļoti apgrūtināti saņemt NVA pakalpojumu, reģistrēties par bezdarbnieku un bieži atbilstoši noteiktajām prasībām reizi mēnesī apmeklēt filiāli, jo nepieciešams atrast pavadoni, kuram ir laiks vairākss stunds stāvēt NVA rindā.

Nolēma:

1.LM SIPD sagatavot vēstuli NVA ar lūgumu veicot datu uzskaiti, izdalīt personas ar invaliditāti pa invaliditātes veidiem: redzes, dzirdes, kustību vai garīga rakstura traucējumi.

2. Fondam „Jūnijs" cilvēkiem ar kustību traucējumiem vērsties rakstveidā par konkrētiem sūdzību gadījumiem Sociālo pakalpojumu pārvaldē ar lūgumu veikt pārbaudi par profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti.

2. Diskusija par Invalīdu lietu nacionālās padomes(ILNP) darbības uzlabošanu.

I.Banceviča lūdz NVO izteikt ierosinājumus ILNP darbības pilnveidošanai un atzīmē, ka nepieciešams uzlabot saikni ar cilvēkiem ar invaliditāti, padarot ILNP sēdes mazāk formālas, organizēt reģionālas tikšanās ar NVO un izbraukumu sēdes, lai apzinātu situāciju Latvijas reģionos, veikt starpsēžu darbu apzinot situāciju, vērtējot sociālo politiku ANO konvencijas ‘Par personu ar invaliditāti" ietvaros un sagatavojot ILNP sēžu lēmumu projektus. 

Izsakās:I.Balodis, I.Leimane-Veldmeijere, I.Šatkovska, S.Baltiņa, M.Dzelzskalns

ILNP locekļiem un NVO tika lūgti priekšlikumi ILNP 2009.gada darba plānam. Jāatzīmē, ka NVO neiesniedza nevienu priekšlikumu.

Jāveicina sadarbība ar reģionu NVO un tās jāinformē par aktualitātēm, kas skar personu ar invaliditāti jautājumus. Jāizvērtē iespēju reģionos organizēt forumus sadarbībā ar ILNP.  Plānojot turpmāko darbību, jāņem vērā EP un EK izstrādātie rīcības plāni, nosūtot tos visiem ILNP locekļiem.

Gan ILNP pārstāvošajām NVO, gan arī LM ikmēneša sanāksmēs klātesošām  NVO jākļūst aktīvākām, tai skaitā jānodod informācija kā atgriezeniskā saite organizācijas ietvaros reģionālā līmenī.

EP un EK izstrādātie rīcības plāni tika prezentēti ILNP 2008.gada sēdē. Būtiski ir ratificēt ANO Konvenciju „Par personu ar invaliditāti tiesībām" un sagatavot Rīcības plānu tās īstenošanai. Ir plānots, ka tās īstenošanu pārraudzīs kā neatkarīga institūcija LR Tiesībsargs.

Nolēma:       

 Šajā sanāksmē ierosinātos priekšlikumus ILNP darba uzlabošanai skatīt  18.02.2009.gada ILNP sēdē.

3. Citi jautājumi.

M.Dzelzskalns informē, ka atbilstoši MK noteikumiem nr. 725 „Transportlīdzekļu pārbūves noteikumi" transportlīdzekļu pielāgošana invalīdiem iekļaujas 1. kategorijas pārbūvē, kam saskaņošana nav nepieciešama. Tāpat šie noteikumi nosaka, ka transportlīdzekļa pārbūvi veic saskaņā ar būtiskākajām tehniskajām prasībām transportlīdzekļu pārbūvei(3.pielikums), kā arī to, ka pēc pārbūves transportlīdzekļa pārbūvētājs uzrāda pārbūvēto transportlīdzekli tehniskajai ekspertīzei, lai saņemtu atzinumu par pārbūvētā transportlīdzekļa atbilstību šo noteikumu prasībām, bet transportlīdzekļu tehnisko ekspertīzi veic transportlīdzekļu tehniskās kontroles inspektors  tehniskās apskates stacijā, bet savukārt pēc tehniskās ekspertīzes atzinuma saņemšanas transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs) veikto pārbūvi ne vēlāk kā piecu dienu laikā reģistrē CSDD.

Informē par 2008.g.4.decembrī VSS izsludināto MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.567 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 „Publiskas ēkas un būves", kur paredzēts iekļaut vides pieejamības prasības, kas nodrošinās pieejamu vidi personām ar redzes un dzirdes invaliditāti.

Z.Lasmane informē par paredzamo iepirkumu konkursu vides pieejamības ekspertīzes pakalpojumam, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas ES struktūrfondu projektos, ņemot vērā 4 invaliditātes veidus: redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumus. Konkursa uzvarētājiem būs iespēja par samaksu veikt ekspertīzi un sniegt konsultācijas pieejamas vides nodrošināšanai Eiropas reģionālo attīstības fondu projektu ietvaros. Minētais iepirkuma konkurss būs atrodams LM interneta mājas lapā, sadaļā Publiskie iepirkumi. 

Pieņemts zināšanai:

Informācija par transportlīdzekļu pielāgošanu personām ar invaliditāti un paredzamo iepirkumu konkursu vides pieejamības ekspertīzes pakalpojumam.

 

Sanāksmi slēdz 13.00

LM SIPD direktore                                                       S.Baltiņa

Protokolēja:                                                                  M.Dzelzskalns