gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Tiesības ātrāk doties pensijā

Latvijas pensiju sistēma piedāvā cilvēkiem iespēju atsevišķos gadījumos doties pensijā vēl pirms noteiktā pensionēšanās vecuma sasniegšanas.

Bērna vecāks vai aizbildnis, kura apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem, 5 gadus ātrāk   (2020.gadā - 58 gadi un 9 mēneši) var pieprasīt vecuma pensiju, ja laika periodā līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai:
            1) ne mazāk kā 8 gadus ir aprūpējis 5 vai vairāk bērnus;
            2) ne mazāk kā 8 gadus aprūpējis bērnu invalīdu, kurš vismaz 8 gadus atzīts par bērnu ar invaliditāti.

Ir spēkā arī pārejas perioda norma: sieviete, kura aprūpējusi līdz 8 gadu vecuma sasniegšanai piecus vai vairāk bērnus vai bērnu invalīdu, un apdrošināšanas stāžs ir mazāks par 30 gadiem, bet nav mazāks par 20 gadiem,  var pieprasīt  vecuma pensiju no 62 gadu 6 mēnešu vecuma (līdz 30.06.2020.) un no 63 gadu vecuma (no 01.07.2020.) 

Šādu tiesību nav personām, kurām atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības.

Piecus gadus ātrāk vecuma pensiju var pieprasīt arī Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki (2020.gadā - no 58 gadu un 9 mēnešu vecuma).

Tiesību uz vecuma pensiju ar atvieglotiem noteikumiem (t.i., no agrāka vecuma kā vispārējā gadījumā) par līdz 1996.gadam nostrādāto laiku sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos vai kaitīgos un smagos darba apstākļos noteikšanai tiek piemēroti saraksti, kas līdz likuma „Par valsts pensijām" spēkā stāšanās dienai noteica ražotņu, darbu un profesiju atbilstību darbam, kas dod tiesības uz pensiju ar atvieglotiem noteikumiem (saraksti nr.1 un nr.2, kas apstiprināti ar 1956.gada 22.augusta PSRS Ministru Padomes lēmumu nr.1173).

Saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām" tiesības pieprasīt vecuma pensiju ar atvieglotiem noteikumiem par darbu kaitīgos darba apstākļos ir šādām personām:

 

Kategorija Pensionēšanās vecums

Kopējais stāžs

Speciālais stāžs (līdz 31.12.1995.)

 

Saraksts Nr.1

vīrieši 61 gads un 9 mēneši**

20

5 g.

sievietes 57 gadi un 6 mēneši (ar 01.01.19.)*
58 gadi  (ar 01.07.2020.)*

15

3 g. 9 m.

 

Saraksts Nr.2

 

 

vīrieši 61 gads un 9 mēneši**

25

6 g. 3 m.

sievietes 61 gads un 9 mēneši**

20

5 g.

 

* Ar katra nākamā gada 1.jūliju vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu paaugstina par sešiem mēnešiem, līdz tiek sasniegts pensionēšanās vecums.
** Ar katra nākamā gada 1.janvāri vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu paaugstina par trīs mēnešiem, līdz tiek sasniegts pensionēšanās vecums (63 gadi).

2020.gadā no 58 gadu 9 mēnešu vecuma var pieprasīt vecuma pensiju politiski represētās personas, ja ir vismaz 30 gadu apdrošināšanas stāžs.