gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Sociālās aizsardzības komitejas 2020.gada plāns

Sociālās aizsardzības komiteja ir sagatavojusi savu darba plānu, kurā kā galvenās 2020.gada prioritārās darbības jomas ir minētas:

 1. Eiropas semestris un „Eiropa 2020” stratēģija – Sociālās aizsardzības komiteja sniegs ieguldījumu ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes un Eiropadomes sanāksmes sagatavošanā, izvērtējot sociālās aizsardzības jautājumus, kas ir ietverti Eiropas Komisijas publicētajā 2020.gada Ikgadējā ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā, tostarp Vienotajā nodarbinātības ziņojumā. Vienlaikus Komiteja plāno līdzdarboties arī attiecībā uz Padomes lēmuma projekta par dalībvalstu nodarbinātības pamatnostādnēm izskatīšanā. Tiks arī turpināta daudzpusējā uzraudzība attiecībā uz dalībvalstu specifiskajās rekomendācijās minētajām politiku reformām, kā arī euro zonas rekomendācijā. Papildus tiks vērtēta arī sociālā situācija ES, tostarp progress attiecībā uz „Eiropa 2020” stratēģijas nabadzības samazināšanas un sociālās iekļaušanas mērķiem. Sociālās aizsardzības komiteja arī sniegs ieguldījumu 2021.gada Ikgadējā ilgtspējīgas izaugsmes ziņojuma sagatavošanā.
 2. Sociālā atvērtās koordinācijas metode. Sociālās aizsardzības komiteja turpinās tematisko darbu attiecībā uz sociālās iekļaušanas, pensiju, veselības un ilgstošās aprūpes jautājumiem. Ņemot vērā Padomes, Eiropas Komisijas, kā arī Horvātijas un Vācijas prezidentūru prioritātes, tematiskais darbs ietvers arī tādus jautājumus kā:
  • Sociālās politikas atbilde uz demogrāfiskajām pārmaiņām,
  • ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošana,
  • minimālie ienākumi augšupejošas konverģences kontekstā;
  • minimālie standarti platformās nodarbinātajiem.

Sociālās aizsardzības komiteja pievērsīs uzmanību arī rekomendācijas par pieeju sociālajai aizsardzībai īstenošanai. Komiteja 2020.gadā plāno pabeigt darbu pie pensiju adekvātuma ietvara un pievērst uzmanību bērnu aprūpes un atbalsta bērniem ietvaram.