gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Bezdarbnieka tiesības

Bezdarbniekam ir tiesības:

  • piedalīties individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos, kā arī saņemt citus Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pakalpojumus;
  • saņemt bezdarba apdrošināšanas pakalpojumus saskaņā ar likumu „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam";
  • saņemt stipendiju profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un neformālās izglītības ieguves laikā;
  • saņemt informāciju par brīvajām darba vietām un ar tām saistītajām kvalifikācijas un citām prasībām;
  • saņemt karjeras konsultācijas.

Bezdarbnieks NVA izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstrīdēt, NVA direktoram iesniedzot attiecīgu iesniegumu. NVA direktora izdotos administratīvos aktus var pārsūdzēt tiesā.
Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots personai. Ja rakstveida lēmums ir nosūtīts pa pastu, uzskatāms, ka tas adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.

Papildu informāciju par bezdarbnieka tiesībām Jūs varat iegūt, ielūkojoties Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā, likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam", Ministru kabineta 2011. gada 25.janvāra noteikumos Nr. 75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem", kā arī NVA mājas lapā un NVA filiālēs.