gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Pētījumi, ziņojumi un informatīvie materiāli

 • Vispārīgi
 • 2012. Eiropas Parlamenta ziņojums „Dzimumu nevienlīdzība Eiropas Savienībā" 2012.gadā (http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2012/femme_mars/rapport_en.pdf), kurā apsekots dalībvalstu pilsoņu viedoklis par svarīgākajām problēmām dzimumu līdztiesības jomā. Latvijā aptaujātie respondenti, kā būtiskākās dzimumu nevienlīdzības problēmas, min vardarbību pret sievietēm un darba samaksas atšķirības. Par svarīgākajiem pasākumiem darba samaksas atšķirību mazināšanai Latvijas pilsoņi atzinuši „jebkura darba veida vienlīdzīgas pieejamības veicināšana sievietēm un vīriešiem" „finansiālo sodu piemērošana uzņēmumiem, kas neievēro dzimumu līdztiesību," kā arī „caurskatāma atalgojuma shēma uzņēmumos".
 • Ģimene. Darba un ģimenes dzīves saskaņošana
 • Ekonomika, lēmumu pieņemšana un uzņēmējdarbība
 • Darba tirgus un nodarbinātība
 • Sociālā atstumtība un iekļaušana
 • Politika un politiskā līdzdalība
 • 2004. Prezentācija "Sieviešu un vīriešu stereotipi"pdf.gif - 641 B, tapusi projekta "Administratīvās kapacitātes celšana valsts institūcijās un sociālajiem partneriem dzimumu integrētās pieejas attīstīšanai un ieviešanai" ietvaros. Prezentācijā aplūkoti sieviešu un vīriešu tēli, kas redzami aviokompānijas Air Baltic Baltijas valstu žurnāla Baltic Outlook 2003.gada rudens numurā.
 • 2004. „Dzimumu līdztiesības principu īstenošana Latvijas pašvaldībās" Pētījums tapis ANO Attīstības programmas finansētā projekta "Dzimumu līdztiesības principu īstenošana Latvijas pašvaldībās" ietvaros. Pētījuma mērķis: veikt esošās situācijas novērtējumu pašvaldībās par dzimumu līdztiesības jēdzienu izpratni un dzimumu līdztiesības principu integrāciju pašvaldību darbā tādās sfērās kā nodarbinātība, sociālā palīdzība, izglītība, veselības veicināšana un ilglaicīga attīstība, kas atrodas pašvaldību pārziņā.
 • 2000. „Nabadzības feminizācija"pdf.gif - 641 B Pētījuma mērķis -  sekmēt efektīvāku sociālās politikas izveidi dzimumu nevienlīdzības mazināšanai Latvijā, sniedzot skaidrojumu par nabadzības feminizāciju veicinošajiem faktoriem.
 • Stereotipi
 • 2004. Prezentācija "Sieviešu un vīriešu stereotipi"pdf.gif - 641 B tapusi projekta "Administratīvās kapacitātes celšana valsts institūcijās un sociālajiem partneriem dzimumu integrētās pieejas attīstīšanai un ieviešanai" ietvaros. Prezentācijā aplūkoti sieviešu un vīriešu tēli, kas redzami aviokompānijas Air Baltic Baltijas valstu žurnāla Baltic Outlook 2003.gada rudens numurā.
 • Plašsaziņas līdzekļi un reklāma
 • Izglītība un zinātne

 

 • Vardarbība un dzimums
 • Prostitūcija un cilvēktirdzniecība
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
 • Armija un miera uzturēšana
 • Veselība un dzimums