gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

Ikmēneša valsts sociālo pakalpojumu (pabalsti un atlīdzības)

summas (EUR)

 

 

Pakalpojuma veids/rādītāji

Summa eiro pēc 01.01.2014.

Summa eiro pēc 01.01.2015.

Summa eiro pēc 01.01.2016.

Summa eiro pēc 01.01.2017.

Valsts sociālie pabalsti

 

 

Ģimenes valsts pabalsts

11,38

11,38 (par 1.bērnu)

22,76 (par 2.bērnu)

34,14 (par 3.bērnu)

11,38 (par 1.bērnu)

22,76 (par 2.bērnu)

34,14 (par 3.bērnu)

11,38 (par 1.bērnu)

22,76 (par 2.bērnu)

34,14 (par 3.bērnu)

50,07 (par 4.bērnu)

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta

106,72

106,72

106,72

106,72

Bērna kopšanas pabalsts līdz 1,5 gadu vecumam

1711

171

171

171

Bērna kopšanas pabalsts no 1,5 gada vecuma līdz 2 gadiem

42,69

42,69

42,69

42,69

Piemaksa par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem pie bērna kopšanas vai vecāku pabalsta pamatapmēra līdz 1,5 gadu vecumam

1711

171

171

171

Piemaksa par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem pie bērna kopšanas vai vecāku pabalsta pamatapmēra no 1,5 gada vecuma līdz 2 gadiem

42,69

42,69

42,69

42,69

Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu

45,53

45,53

45,53

  • bērnam līdz 6 gadiem (ieskaitot) - 95
  • pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas - 114

Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu

54,07

54,07

54,07

54,07

Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu

113,83

113,83

113,83

113,83

Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi

49,80

49,80

49,80

171

Bērna invalīda kopšanas pabalsts

213,43

213,43

213,43

213,43

Bērna piedzimšanas pabalsts*

421,17

421,17

421,17

421,17

Atlīdzība par bērna adopciju*

1 422,87

1 422,87

1 422,87

1 422,87

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstspensionēšanās vecumu sasniegušajiem

64,03

64,03

64,03

64,03

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts invalīdiem kopš bērnībaspensionēšanās vecumu sasniegušajiem

106,72

106,72

106,72

106,72

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts invaliditātes gadījumā:

 

 

 

 

Personām ar I invaliditātes grupu

83,241.1

83,24

83,24

83,24

Personām ar II invaliditātes grupu

76,841.1

76,84

76,84

76,84

Personām ar III invaliditātes grupu

64,03

64,03

64,03

64,03

Invalīdiem kopš bērnības ar I invaliditātes grupu

138,741.1

138,74

138,74

138,74

Invalīdiem kopš bērnības ar II invaliditātes grupu

128,061.1

128,06

128,06

128,06

Invalīdiem kopš bērnības ar III invaliditātes grupu

106,72

106,72

106,72

106,72

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā

 

 

 

  • bērnam līdz 6 gadiem (ieskaitot) - 92,50
  • pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas - 111

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās

79,68

79,68

79,68

79,68

Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana

213,431

213,43

213,43

213,43

Valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem

106,72

106,72

106,72

106,72

Vecāku pabalsts

 

 

Vecāku pabalsta minimālais apmērs

1711

-

-

-

ČAES

 

 

Valsts sociālais pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm

85,37

100,002

100,00

100,00

Mēneša vidējā bruto darba samaksa sabiedriskajā sektorā strādājošajiem par 2010.gada I ceturksni (izmantojama pārrēķinot invaliditātes pensiju, kas piešķirta kaitējuma atlīdzības apmērā)

634,60

634,60

634,60

634,60

Kaitējuma atlīdzība

 

 

Papildu izdevumu summa, kuru darba devējs vai viņa

tiesību un saistību pārņēmējs atlīdzina darbiniekam*

 

1 067,15

1 067,15

1 067,15

1 067,15

Izmaksājamo pakalpojumu apmēru ierobežojumi

 

 

Izmaksājamā pabalsta apmēra ierobežojums slimības pabalstam un bezdarbnieka pabalstam (vienā kalendāra dienā)

16,38

-

-

-

Izmaksājamā pabalsta apmēra ierobežojums maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstam (vienā kalendāra dienā)

32,75

-

-

-

Izmaksājamās atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēra ierobežojums (apdrošināšanas atlīdzībām - mēnesī, papildu izdevumiem - vienam apdrošināšanas gadījumam)

1 600,75

1 600,75

1 600,75

1 600,75

Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķins (valstī noteiktās vidējās iemaksu algas piemērošana, ja apdrošināšanas gadījums iestājies attiecīgi 2014.gadā, 2015.gadā, 2016.gadā, 2017.gadā)5

Vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī

565,28

 

(2012.gada vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī)

594,06

 

(2013.gada vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī)

622,50

 

(2014.gada vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī)

664,63

 

(2015.gada vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī)

40% no vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī

226,11

237,62

249,00

265,85

70% no vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī

395,70

415,84

435,75

465,24

Apbedīšanas pabalsti

 

 

Bezdarbnieka nāves gadījumā*

192,09

192,09

192,09

192,09

Sociāli apdrošinātas personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā*

192,09

192,09

192,09

192,09

Sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā*

128,06

128,06

128,06

128,06

213,44(invalīdiem kopš bērnības)

213,44

213,44

213,44

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

 

 

Iemaksu minimālais apmērs pašnodarbinātajiem un brīvprātīgajām iemaksām (izņemot MU)

3 8401eiro gadā

(3201mēnesī)

4 3202eiro gadā

(3602mēnesī)

4 4403eiro gadā

(3703mēnesī)

4 5604eiro gadā

(3804mēnesī)

Iemaksu objekta maksimālais apmērs

Nav pieņemts

48 600

48 600

52 400

Maksimālā iemaksu summa mēnesī, no kuras var veikt brīvprātīgās iemaksas MU darbinieks

7201

720

720

720

MU maksimālais apgrozījums gadā, no kura veicams MU nodoklis

100 0001

100 000

100 000

100 000

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

 

 

Atvieglojums par apgādībā esošas personas uzturēšanu

1651

165

1753

175

Neapliekamais minimums personai, kurai piešķirta pensija

2 8201gadā

(2351mēnesī)

2 820 gadā

(235 mēnesī)

2 820 gadā

(235 mēnesī)

2 820 gadā

(235 mēnesī)

Papildu atvieglojuma apmērs personai, kurai noteikta I vai II invaliditātes grupa

1 8481 gadā

(1541mēnesī)

1 848 gadā

(154 mēnesī)

1 848 gadā

(154 mēnesī)

1 848 gadā

(154 mēnesī)

Papildu atvieglojuma apmērs personai, kurai noteikta III invaliditātes grupa

1 4401gadā

(1201mēnesī)

1 440 gadā

(120 mēnesī)

1 440 gadā

(120 mēnesī)

1 440 gadā

(120 mēnesī)

Papildu atvieglojuma apmērs personai, kurai noteikts politiski represētās personas statuss, un personai, kurai noteikts nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss

1 8481gadā

(1541mēnesī)

1 848 gadā

(154 mēnesī)

1 848 gadā

(154 mēnesī)

1 848 gadā

(154 mēnesī)

Minimālā darba alga

3201

3602

3703

3804

 
 

* - vienreizēji izmaksājamais pakalpojums

1- Jauns apmērs no 01.01.2014.

1.1- Jauns apmērs no 01.07.2014.

2- Jauns apmērs no 01.01.2015.

3- Jauns apmērs no 01.01.2016.

4- Jauns apmērs no 01.01.2017.

5- Piemērojama tā kalendāra gada vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, kas noteikta par kalendāra gada 12 mēnešu periodu pirms gada, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums (piemēram: ja apdrošināšanas gadījums iestājies 2014.gadā – piemēro 2012.gada valsts vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, 2015.gadā – piemēro 2013.gada valsts vidējo apdrošināšanas iemaksu algu).